مدیریت رستوران

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان
1
2,500,000 تومان

ادویه سطح پیشرفته

بدون امتیاز 0 رای
3,000,000 تومان
0
3,000,000 تومان
0
4,500,000 تومان
0
4,000,000 تومان

ادویه سطح مقدماتی

بدون امتیاز 0 رای
2,000,000 تومان
0
2,000,000 تومان

آشپزی بین المللی سطح مقدماتی

بدون امتیاز 0 رای
8,000,000 تومان
0
8,000,000 تومان

آشپزی بین المللی سطح پیشرفته

بدون امتیاز 0 رای
15,000,000 تومان
0
15,000,000 تومان

ورکشاپ گارنیش

بدون امتیاز 0 رای
1,800,000 تومان
0
1,800,000 تومان